دکتر محسن لواسانی

مدیر دپارتمان روانشناسی

دکتر محسن   محمد علی لواسانی   فارغ التحصیل  دکتری تخصصی روان شناسی از  دانشگاه خوارزمی { تربیت معلم }است.     مدرس  دانشگاه  با  کد مدرسی 8801425  - عضو انجمن مطالعات خانواده در ایرا ن  - عضوسازمان نظام روان شناسی و مشاوره    شماره عضویت 25978   - عضو انجمن روانشناسی ایران  -  شماره عضویت 16632-   مدیرو مسئول فنی مرکز خدمات مشاوره مهر صدرا -  مشاور و روانشناس خانواده،   مدرس حرفه ایی بازی درمانی کودکان رساله دکتری با عنوان تاثیر بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری بر سازگاری اجتماعی سازگاری تحصیلی و اضطراب با راهنمایی و مشورت دکتر پروین کدیور استاد تما م دانشگاه خوارزمی و دکتر کرامتی استاد یار به پایان رسانده است  دکتر لواسانی  عضو شورای سیاستگذاری نخستین کنفرانس پژوهش در علوم انسانی و عضو کمیته علمی دومین کنگره تازه یافته ها در روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی است کارشناس صدا  وسیما و کارشناس برنامه های خانواده  از جمله برنامه زنده باد زندگی- برنامه نما دو  شبکه دوسیما  کارشناس برنامه صبحگاهی ایران و آفتاب  شبکه دو  کارشناس برنامه تلویزیونی وقتشه شبکه نسیم   کارشناس برنامه به سلامت شبکه سلامت کارشناس برنامه شبکه آموزش شبکه امید و شبکه بین المللی سحر و رادیو جوان و رادیو سلامت سخنران و نویسنده در حوزه های روانشناسی مدیریت و روان شناسی اجتماعی و تربیتی  است. مدرس دروس روان شناسی و   تالیف ها  نویسنده  کتاب روان شناسی عشق انتشارات کردگاری -  نویسنده  کتاب درآمدی بر فرهنگ و رفتاراجتماعی انتشارات اندیشه عصر   -  نویسنده کتاب سرپرستی مراکز فرهنگی اجتماعی انتشارات مطالعات خانواده است.    http://drlavasany.ir    

02188480200      مرکز مشاوره خانه مهر صدرا 02133312301

 

 

آشنایی با اعضای تیم مرکز آموزش تخصصی دانشگاه علم وفرهنگ

دکتر محسن لواسانی

مدیر دپارتمان روانشناسی

دکتر محسن   محمد علی لواسانی   فارغ التحصیل  دکتری تخصصی روان شناسی از  دانشگاه خوارزمی { تربیت معلم }است.     مدرس  دانشگاه  با  ...