آنچه که برای آموزش خلاقانه مورد نیاز است . برگزار شد .
همایش خلاقیت و روانشناسی انگیزش
آنچه که برای آموزش خلاقانه مورد نیاز است . برگزار شد .