دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محسن لواسانی عضو کمیته علمی دومین کنگره تازه یافته ها در روان شناسی و مشاوره
دانشگاه شهید بهشتی