روانشناسی گفتگو و سخن گفتنن و تکنیک های گویندگی و اجرای صحنه - برگزار شد .
همایش گویندگی و اجرا
روانشناسی گفتگو و سخن گفتنن و تکنیک های گویندگی و اجرای صحنه - برگزار شد .